• Teaching

  Currently opened PhD lectures:

  Control of Mobile Robots / Řízení mobilních robotů

  Code: XP33RMD       Lecturer: Doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc,

  Finalisation: Exam      Number of credits: 4      Lectures: 2+2s      Semester: summer

  More information can be found here.

  Annotation in CZ:

  Typy inteligentních mobilních robotů. Známé architektury řízení. Přístupy “od shora dolu”, “od zdola nahoru”. Přehled a srovnání. Distribuované řízení autonomního pohybu. Modelování. Realizace. Mapování okolí. Potřebné senzory. Základy etologie. Vtištění. Taxe. Podněty, receptory. Násobně motivované chování. Reaktivní a plánované chování. Vzájemná integrace. Struktura společenství robotů. Roboty řízené úkolem či chováním. Způsoby a realizace kooperace, motivace, pozorování, vnímání, napodobování a komunikace mezi roboty. Multiagentní posilované učení. Metoda Q učení. Mechanismus výběru akcí, metoda učení, strategie zkoumání. Emoční učení. Evoluční přístup k syntetické biologii. Umělý život. Virtuální svět. Odlišné přístupy. Soutěžení robotů, RoboCup, výběr strategie, implementace. Otevřené problémy. Simulátory AL a jejich aplikace, RUR – Really Useful Robots. Příklady. Humanoidní a evoluční robotika, světová pracoviště, trendy vývoje.

  Annotation in EN:

  Design of Intelligent Mobile Robots. Known Control Architectures. Top-Down and Bottom-Up Approaches. Overview and Comparison. Distributed Autonomous Motion Control. Modelling. Realisation. Neighbourhood Mapping. Needed Sensors. Ground of Ethology. Imprinting. Taxe. Stimuli, Receptors. Multiple Motivated Behaviour. Reactive and Planning Behaviour. Integration. Community Robots Structure. Task- or Behaviour-Oriented Robots. Ways and Realisation of Robots Co-operation, Motivation, Observation, Perception, Communication and Imitation. Multi-Agent reinforcement Learning. Q-Learning. Action Selection Mechanism, Learning Method, Exploration Strategy. Emotional Learning. Evolutionary Approach to Synthetic Biology. Artificial Life. Virtual World Different Approaches. Robots Competition, RoboCup, Strategy Selection, Implementation. Open Problems.

  Literature:

  Nahodil, P., Kadleček, D., Kohout, K., Svrček, A.: Teorie a robotické aplikace umělého života. Draft version here.
  Arkin, Ronald, C.: Behaviour Based Robotics, MIT Press, Massachusetts, 1999.
  Dudek, G., Jenkin, M.: Computation Principles of Mobile Robotics, Cambridge University, Press, 2000.